secret life of pets max

زندگی خصوصی حیوانات 2 Secret life Of Pets

(The Secret Life of Pets 2) زندگی خصوصی حیوانات خانگی ۲   خلاصه ای برداستان زندگی خصوصی حیوانات 2 : پس از ماجراهای قسمت اول صاحب مکس، کیتی با چاک ازدواج میکند و اکنون صاحب فرزندی به نام لیام میشوند. در سفری که خانواده به خارج از شهر دارند مکس در مزرعه ای با یک…