دوره فن بیان، گویندگی و اجرای تلویزیونی

  • ارتباط موثر
  • غلبه بر استرس
  • نحوه سخنرانی
  • مخاطب شناسی

آغاز ثبت نام دوره های فن بیان و گویندگی آموزشگاه سینمایی آسمان هفتم