دوره فن بیان، اصول مذاکره و زبان بدن

کارگاه آموزشی فن بیان، اصول مذاکره و زبان بدن توسط استاد محمد حسین فردوسی